Regulamin

REKLAMACJE

 

Adres do reklamacji: ul. Koński Jar 1/13, 02-785 Warszawa

Opis procedury reklamacji:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mailowym modatotu@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej wskazanej w adresie do reklamacji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za zwracany towar.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail podany w treści aukcji. Oświadczenie woli powinno zawierać wszystkie informacje wskazane poniżej.


Przesyłkę należy nadać na adres wskazany powyżej jako adres do reklamacji.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

           

 

OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Na oferowane produkty sprzedawca nie udziela gwaracji, chyba, że w treści oferty jest wskazane inaczej.

 

BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 

Dane firmy

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu jest firma:

ATELIER

ul. Teligi 5/8

02-777 Warszawa

NIP 567-174-55-28

REGON 142629593

wpisana do ewidencji działalności gospordarczej

prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

pod numerem 517727

Nr GIOŚ: E0017937WBW

 
Dodatkowe informacje

1. Określenia dot. koloru (złoty, srebrny) mają znaczenie jedynie wartościujące kolor i nie wskazują z jakiego materiału jest wykonany towar. W przypadku biżuterii wykonanej ze srebra i złota, wyraźnie jest to wskazane w opisie produktu (wraz z próbą).


2. Dokonując zakupu Klient upoważnia Sprzedającego do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy z Pocztą Polską, jeżeli taki rodzaj przesyłki został wybrany stosownie do opcji udostępnionej w ramach danej aukcji.

Pełnomocnictwo dotyczy wyłącznie zawarcia tej jednej umowy w odniesieniu do wysyłki przedmiotu z danego zamówienia.

Za swoje usługi pełnomocnik nie pobierze poza ceną za towar odrębnego wynagrodzenia.

Pełnomocnik zobowiązuje się zachować dokumenty dotyczące zawarcia umowy z Pocztą Polską dla celów reklamacyjnych.

Przy udzielonym pełnomocnictwie kwota wysyłki podana w opisie aukcji i wpłacona nie będzie uwzględniona na fakturze VAT. W przypadku braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa lub potrzeby uwzględnienia kosztów transportu na fakturze, Klient jest zobowiązany doliczyć do kosztów transportu (nie towaru) podatek VAT w wysokości 23% i wnieść na konto Sklepu.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres Sklepu za pomocą Poczty Polskiej listem ekonomicznym.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep wysyła Klientowi nową partię towarów określonych co do rodzaju z towarami reklamowanymi – w przypadku, gdy towary takie będą znajdować się w magazynie Sklepu. W pozostałych przypadkach, Sklep zwróci Klientowi równowartość kosztów zakupu reklamowanych towarów. Wysłanie towarów nowych lub zwrot kosztów zakupu towarów nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.

Koszty wysyłki towarów nowych pokrywa Sklep.

5. Logowanie do naszego Sklepu odbywa się za pomocą szyfrowanego połączenia, co ogranicza ryzyko nieuprawnionego wglądu do danych naszych Klientów.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą wysłania towarów do Klienta.

7. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

8. Wszystkie informacje zawarte na niniejszej stronie (w szczególności regulamin, opisy sekcji, zdjęcia oraz opisy towarów) są chronione prawem autorskim. Ich użycie bez zgody Sklepu jest zabronione.